Vedtekter

Vedtektene i PDF format for nedlasting: Vedtekter (vedtatt årsmøtet 2013)
De offisielle vedtektene ligger til enhver tid i vårt arkiv: Her

Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB

stiftet 17. januar 1992.
Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra idrettsyret i Desember 1998, med vedtak om endring på årsmøte 7 Mars 2012.

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

§1 Formål

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubben formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former.

§2 Organisatorisk og formell tilknytning

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets og Norges Håndballforbund. Klubben hører hjemme i Nesodden kommune og er medlem av Nesodden Idrettsråd. Klubben er registrert i Brønnøysundregistrene.

§3 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem.
Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søker før har vært, eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen.
En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelser til andre idrettslag er ordnet. Medlemskap i klubben er først gyldig, og regnes fra den dato kontingenten er betalt.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbund, dets organisasjonsledd samt klubbens lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds “Straffebestemmelser om forgåelse”.

§4 Stemmerett og Valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet klubben i minst en måned å ha sitt forhold til klubben i orden.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§5 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes for hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 15 år betaler en lavere kontingent.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes som medlem.
Strykes ett medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

Stryet kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

§6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til Godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter, skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§7 Inhabilitet

For klubben tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Norges Idrettsforbunds inhabilitetsregler, jfr. Norges Idrettsforbunds Lov §2-7.

§8 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøte som holdes hvert år før utgangen av mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i lokalpressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sent til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for alle medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøte kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

De vedtak som årsmøtet fatter må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av klubben.

§9 Stemmegivning på Årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning; må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og enn kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning

§10 Årsmøtets oppgaver

1. Behandle klubbens årsmelding
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent
5. Vedta klubbens budsjett
6. Valg

1. Styreleder for 2 år.
2. 8 styremedlemmer for 2 år.

Styret skal som et minimum inneholde følgende funksjoner:
Nestleder, sekretær, kasserer, dommeransvarlig,
sportsligansvarlig, sponsoransvarlig, arrangementsansvarlig
og material og materialansvarlig.

Styret konstituterer seg selv i forhold til funksjonene på første
styremøte etter årsmøtet.

3. Revisor for 1 år.
4. Utdanningskontakt for 1 år.
5. Representant til Nesodden Idrettsråd for 1 år.
6. Representanter til ting i de organisasjoner klubben er
tilsluttet for 1 år.
7. Valgkomite på minimum 2 personer skal velges blant sist avtroppende styremedlemmer for 1 år.

§11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte, som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som kunngjort i innkallingen.

§12 Styret

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Forstå klubbens daglige ledelse og representere denne utad.
3. Føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold i de til enhver tid for idretten gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse organer.
5. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jfr.§1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser
6. Etter hvert årsmøte ska! styret innrapportere styrets medlemmer til enhetsregisteret. Innrapporteringen skjer i henhold de til enhver tid gjeldene forskrifter gitt av Enhetsregisteret.

Styret skal holde møter når ledelsen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Et møte er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Det føres protokoll over styrets møter.
Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør leders dobbeltstemme utslag.

§13 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten av styret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§14 Krav for påmelding av lag til seriespill

Alle lag skal ha minimum en Trener og en Oppmann samt en person som er forpliktet til å stille til valg som styremedlem på kommende årsmøte. Sistenvnte gjelder fra aldersbestemte klasser fra 10 år og oppover.

§15 Oppløsning

Denne paragraf kan ikke endres.

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr. §13.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettsstyret.
Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.