Styrets ansvar

Hvilke roller har vi i NHK og hvilke konkrete ansvarsområder har de enkelte og hvem bør du snakke med om de forskjellige tingene som opptar deg som forelder, trener/oppmann osv?
Styreleder


 1. Funksjonens hensikt
  Leder er den funksjonen i Nesodden Håndballklubb som skal ivareta den daglige driften av klubben.
 2. Organisatorisk plassering
  Lederen er den personen som er plassert øverst i klubben sin organisasjon.
 3. Ansvar og myndighet
  • Leder er ansvarlig for å ivareta den administrative delen av Nesodden håndballklubb.
  • Leder har myndighet til å iversette nødvendige tiltak for å nå organisasjonens mål.
  • Leder har ansvar for at klubben kjenner og håndhever lover og mål.
  • Leder er ansvarlig for å kjenne regionen og forbundets lover og regler.
 4. Funksjonens arbeidsområde og/- eller oppgaver.
  • Leder forbereder sakslisten til styremøter
  • Leder kaller inn til styremøte og leder det.
  • Leder skal forberede årsmøte og påse at det blir gjennomført i h.h til lover for NHK.
  • Leder skal være kontaktleddet mot regionen, samt holde seg informert om regionens møter.
  • Leder skal være klubbens offisielle talerør utad, presse og lignende.
  • Leder skal sammen med sportslig utvalg påse at klubben melder på lag til regionen før sesongstart (innen 1. mai).
  • Leder skal påse at det søkes om treningstider i haller og gymsaler (frist 15. mars).
  • Leder skal administrere spilleoverganger/ spilleutlån.
  • Leder skal påse at arrangementansvarlig fordeler hallansvaret til de enkelte lag etter at terminlisten foreligger.
  • Leder skal påse at innkalling til div. møter blir distribuert til styrets medlemmer, lagledere og trenere.
Nestleder


 1. Funksjonens hensikt
  Nestleder er den funksjonen i Nesodden Håndballklubb som skal
  Ivareta dommerfunksjonen i klubben. Andre hensikter er å bidra med
  utvikling av strategier og mål for Nesodden håndballklubb.
 2. Organisatorisk plassering
  Funksjonen er en linjefunksjon i Nesodden Håndballklubb og
  rapporterer administrativt til Leder for Nesodden Håndballklubb.
 3. Ansvar og myndighet
  • Nestleder er ansvarlig for å ivareta den administrative delen av dommerfunksjonen i NHK.
  • Nestleder er ansvarlig for at nødvendige endringer i Nesodden Håndballklubb sitt styringssystem blir identifisert og forslag til endring utarbeidet.
 4. Funksjonens arbeidsområde og/ – eller oppgaver.
  • Nestleder utarbeider nødvendige prosedyrer/ funksjonsbeskrivelser.
  • Nestleder deltar i styremøter.
  • Nestleder legger frem forslag til behandling i styremøter etc.
  • Nestleder samarbeider med operativ dommeransvarlig.
  • Nestleder utarbeider dommerlister for egne dommere og NHK sine J/G 9-10 kamper.
  • Nestleder er NHK sin dommerkontakt i forhold til Håndball Region ØST.
  • Nestleder melder på dommere til Håndball Region ØST (frist 1. april).
  • Nestleder organiserer møter med klubbens dommergruppe.
  • Nestleder skal ha oversikt over dommerkurs og opplæring i regi av regionen RØN.
  • Nestleder planlegger dommerkurs i samarbeid med dommerleder
Økonomiansvarlig


 1. Hensikt.
  Økonomiansvarlig/ kasserer er den funksjon i Nesodden håndballklubb som skal ivareta den økonomiske siden ved klubben sin drift. Andre hensikter er å bidra med utvikling av strategier og mål for Nesodden håndballklubb.
 2. Organisatorisk plassering.
  Funksjonen er en linjefunksjon i Nesodden Håndballklubb og rapporterer administrativt til Leder for Nesodden Håndballklubb.
 3. Ansvar og myndighet
  • Økonomiansvarlig/ kasserer er ansvarlig for å ivareta økonomistyringen i klubben.
  • Økonomiansvarlig/ kasserer er ansvarlig for å kjøpe inn nødvendig utstyr etter behov.
  • Økonomiansvarlig/ kasserer har myndighet til å disponere klubbens penger og div. kontoer.
 4. Funksjonens arbeidsområde og/- eller oppgaver.
  • Legge frem regnskap resultat og balanse hver 3 mnd.
  • Ivareta revisjonen av regnskapet.
  • Sikre at kassen er ivaretatt ved arrangement i Nesoddhallen.
  • Kjøpe inn utstyr, drakter, førstehjelpkofferter etc.
  • Fordele isposer og klisterspray i skapene til lagene.
  • Innhente lagliste for alle lagene.
  • Kreve inn medlemskontingenten og treneravgiften.
  • Ansvar for spilleautomater.
  • Ansvar for lotterier.
  • Legge frem forslag til budsjett for neste år til styret.
  • Sørge for og ha oversikt i påmeldingsavgifter for AIK/ AHK
  • Økonomiansvarlig/ kasserer legger frem forslag til behandling i styremøter etc.
Dommeransvarlig


Sportsligansvarlig


 1. Funksjonens hensikt
  Sportslig utvikling er den funksjon i Nesodden håndballklubb som skal ivareta klubbens potensialer i forhold til å utvikle seg i riktig retning. Andre hensikter er å bidra med utvikling av strategier og mål for Nesodden håndballklubb.
 2. Organisatorisk plassering
  Funksjonen er en linjefunksjon i Nesodden Håndballklubb og rapporterer administrativt til Leder for Nesodden Håndballklubb.
 3. Ansvar og myndighet
  • Sportslig utvikling er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde en sportslig plan for klubben.
  • Etablere og lede trenerforum.
 4. Funksjonens arbeidsområde og/- eller oppgaver.
  • Etablere og oppdatere trenerutviklingsplan for klubben, som inneholder trenerplan for de forskjellige årsklassene og hva de har som mål å lære seg av ferdigheter i de enkelte årsklasser.
  • Utarbeide mål for hvilken trenerkompetanse klubben trenger å utvikle for og møte de enkelte alderstrinnene
  • Etablere – koordinere og lede trenerforum.
  • Koordinere og legge til rette for samordning av treningsaktiviteter mellom de enkelte lag og trenere.
  • Koordinere og samordne felles målvaktstreninger.
  • Etablere og gi ut timeplan for hvilket lag som har hvilken hall til gitte tider.
  • Sørge for påmelding av lag til kretsen i samarbeid med klubbens leder innen 01.05.
Arrangementsansvarlig


 1. Funksjonens hensikt
  Ansvarlig arrangement er den funksjon i Nesodden håndballklubb som skal ivareta klubbens arrangementer. Andre hensikter er å bidra med utvikling av strategier og mål for Nesodden håndballklubb.
 2. Organisatorisk plassering
  Funksjonen er en linjefunksjon i Nesodden Håndballklubb og rapporterer administrativt til Leder for Nesodden Håndballklubb.
 3. Ansvar og myndighet
  • Ansvarlig arrangement er ansvarlig for gjennomføring av alle arrangementene i Nesoddhallen.
  • Ansvarlig arrangement har ansvar for innkjøp og servering til sesongavslutningen i april/ mai.
 4. Funksjonens arbeidsområde og/- eller oppgaver.
  • Gi informasjon og opplæring til trenere og oppmenn om hvilke oppgaver som skal utføres ved kiosk og sekretariat funksjonene (ref. arrangørhåndboken)
  • Se til at alt utstyret i sekretariatet er på plass til arrangementer i hallene.
  • Printe ut kamprapporter/ lister/ dommerkvitteringer til sekretariatet for hver arrangement i hallen.
  • Se til at alt utstyret (kaffe, syltetøy, kopper etc.) i kiosken er på plass til arrangementer.
  • Fordele hallansvaret til de enkelte lag etter terminliste foreligger.
Sponsoransvarlig

Runa redigerer her… 🙂


Materialansvarlig


 1. Funksjonens hensikt
  Ansvarlig drakter/ utstyr er den funksjon i Nesodden håndballklubb som skal ivareta klubbens materielle verdier. Andre hensikter er å bidra med utvikling av strategier og mål for Nesodden håndballklubb.
 2. Organisatorisk plassering
  Funksjonen er en linjefunksjon i Nesodden Håndballklubb og rapporterer administrativt til Leder for Nesodden Håndballklubb.
 3. Ansvar og myndighet
  • Ansvarlig drakter/ utstyr skal til en hver tid ha oversikt over utstyret hvor mye og hvor det er.
  • Ansvarlig drakter/ utstyr skal kjøpe inne utstyr etter behov.
 4. Funksjonens arbeidsområde og/- eller oppgaver.
  • Ha oversikt at alle lag har tilfredsstillende drakter.
  • Føre protokoll over drakter/ bagger kofferter etc. (dato, år).
  • Sørge for innkjøp av drakter og utstyr i samarbeid med kasserer.
  • Sørge for at klubben har logoemblem tilgjengelig for klubbens medlemmer
  • Sørge for at klubben har klubbeffekter ”college gensere og lignende profileringsartikler tilgjengelig for salg.
Sekretær


 1. Generelt ansvarlig for
  • Referat på styremøter og utsendelse av disse.
  • NHK’s arkiv.
  • Web sidene og epost systemene.
  • Korrekt informasjon ut mot eksterne: Region Øst, NHF, Brønnøysund registrene osv.
  • All epost som kommer inn til: nesodden@ronhandball.no & epost@nesoddenhk.no
  • Registrering av nye spillere i Region Øst.
  • Booker lokaler og praktisk rundt årsmøtet (gjerne samfunnshuset).
  • Skriver referat på årsmøtet.
 2. Funksjonens hensikt
  Sekretær er den funksjon i nesodden håndballklubb som skal ivareta all dokumentasjon for klubben. Andre hensikter er å bidra med utvikling av strategier og mål for Nesodden håndballklubb.
 3. Organisatorisk plassering.
  Funksjonen er en linjefunksjon i Nesodden Håndballklubb og rapporterer administrativt til Leder for Nesodden Håndballklubb.
 4. Ansvar og myndighet
  • Sekretæren er ansvarlig for å ivareta at referater blir skrevet og arkivert.
  • Sekretæren er ansvarlig for at all post blir distribuert
 5. Funksjonens arbeidsområde og/- eller oppgaver.
  • Skrive referat fra styremøter
  • Skrive referat fra trener og oppmannsmøter.
  • Sende ut referat til styrets medlemmer, lagledere og trenere.
  • Ivareta klubbens arkiv.
  • Holde orden på protokoller og at klubben har siste utgave gjeldende lover og vedtekter tilgjengelig.
  • Ha oversikt over forsikringsordningen, samt formidle informasjonen i klubben.
  • Sekretær henter innkommet post til klubben.
  • Sekretær legger frem forslag til behandling i styremøter etc.
  • Sekretær innhenter NHS- håndbok for region Øst Norge ”RØN” når denne foreligger.