Til medlemmene i Nesodden Håndballklubb

 

Til medlemmene i Nesodden Håndballklubb

Nesodden 12.03.21

Innkalling til årsmøte i Nesodden håndballklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesodden håndballklubb.

Årsmøtet avholdes den 30.03.21 kl 20 i på teams, se lenke til møte under.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest  15.03.21, som er senest to uker før årsmøtet til e-postadresse: nesodden@ronhandball.no. Vedlagt mal skal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nesoddenhk.no. Her blir også lenke til Teams tilgjengeliggjort. Ønsker du å få lenke til møtet tilsendt, send oss en e-post på  www.nesoddenhk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Delta på Teams ved å bruke denne lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ2MzFmZDktYmIwNi00NzRlLTk4ODctYWU5ODM1ZmE5ZDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f4d03de-9551-4ba1-a25b-dce6f5ab7ace%22%2c%22Oid%22%3a%22380509e7-ae01-4958-8e53-6be9966f0ca2%22%7d

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Nesodden håndballklubb

hederspris_2020_nesodden

Nesodden håndballklubb (NHK) er kåret til ÅRETS KLUBB 2020 av Håndballforbundet region øst

unknownnhf-logo_regionost

Hovedsponsor Damelaget

Hovedsponsor Håndballskole

Håndball
er
moro!

energihuset

tangentrelast

tangen

NHK har inngått sponsoravtale med flere av våre lokale næringsdrivende. De er svært viktige samarbeidspartnere for klubben. Våre sponsorer bidrar med økonomisk støtte, gode rabatter til medlemmene og gaver/premier til spillerne ved ulike arrangementer.

Energihuset sport og fritid gir medlemmer i NHK gode rabatter. 10% på ordinære varer og 20% på håndballrelaterte varer.